یکی بود یکّی نبود

“یکی بود یکّی نبود”   یکی بود، یکّی نبود غیر از خدا هیچکی نبود ما بودیم، یه دنیا عشق یه جفت تنها منتظر تا بیاد پری قصه های ما بده رنگ شادی و تازگی، به لحظه ها اون اومد با صد تا ناز و دلبری ماهمون شد و تابید از آسمون دل به نرمی و …

یکی بود یکّی نبود ادامه »