یار مرا سوخت

“یار مرا سوخت” دریافت فایل شنیداری ای دلبر من قصه و افسانه مرا سوخت در لوح جدایی ره افسانه مرا سوخت   جانا به رخت عشق چنان راز نهان داشت کان چشم دلارات چو خورشید مرا سوخت   من در ره عشقت چو فرهاد به شیرین بد عهدی تو در ره این عشق مرا سوخت …

یار مرا سوخت ادامه »