پیمانه بزن

“پیمانه بزن”   آنان که همین خانه ی سنگی طلبیدند این خانه گزیدند و صفایش نگزیدند لیکن طلبیدند دل و عشق جهانتاب آنان که ره مستی جانانه گزیدند این عشق، عصا و ید بیضاست که اندر تب آن از دل کثرت برهیدند خوش باد هم آنان که چو پروانه ی عاشق از شمع گذشتند و …

پیمانه بزن ادامه »