هم نفس شو

“هم نفس شو”   قصه ها ديگر شدند و يار نيست صفحه ها ماتم شدند و ساز نيست كاروان بی سر شد و دلدار نيست ساربان پرپر شد و سردار نيست شب پره آتش شد و پرواز نيست غنچه بی پيكر شد و گلساز نيست دل شكست و ديده ام خونبار نيست ساز هم بشكست …

هم نفس شو ادامه »