همچو فرهادم کنون

“همچو فرهادم کنون” دریافت فایل شنیداری ناز کم کن دلبر دیرینه ام سوز دل بشنو که من دیوانه ام   در رهت در کوی عشق آواره ام همچو شِبلی بر زبان افتاده ام   سنگباران، غرقه در خون گشته ام همچو بابک، سرخ جامه گشته ام   درد هجرت را مگو دُردانه ام از غم …

همچو فرهادم کنون ادامه »