همچو خورشیدی به من

“همچو خورشیدی به من“ سوزم از سوز نهان ای جاودان ای عشق ای آتشفشان همچو خورشیدی به من ای یار ای مهر دمان تو همان عشقی که پاکم می کنی آتشم زن ای حمیم جاودان در رهت چون خار در صحرا شدم در دلم نورت هویدا ای صفای عاشقان معنی و رازم تویی دلبرخدا صورت …

همچو خورشیدی به من ادامه »