هر چه شدم دگر شدی

“هرچه شدم دگر شدی”   عشق گلم از تو می گم کولی شبگرد توام درد دلم سخت شده قصه ی پر غصه شده خنده شدم گریه شدی اشک شدم خنده شدی ساز شدم سوز شدی نور شدم آب شدی آب شدم باد شدی باد شدم خاک شدی خاک شدم نور شدی سبز شدم خشک شدی …

هر چه شدم دگر شدی ادامه »