نی نوا

“نی نوا”   چون به درویشی سر و کارت فتاد سفره ی هفت آسمان باید نهاد قصه ی درویش، دلق بی غش است قصه ی عشق و زدن بر آتش است مستی پروانه است و شمع راز قصه ی دیوانگی، ناز و نیاز چون قلندر، خانه بر دوشش نهد بی غرض، سر بر ره کویش …

نی نوا ادامه »