نقش لیلی می زند

“نقش لیلی می زند” نقش لیلی می زند آن بی مثال یار مهرخ آتشین چشمان نگار در نگاهش مسخ می گردم تمام دل شود خون هر دمی در مشق یار ناز او چون چنگ بر دل می زند دیده ام خون گرید و ناید به خواب هرچه بر او می زنم راه وصال راه دیگر …

نقش لیلی می زند ادامه »