می نوش و ساز سرکن

“می نوش و ساز سر كن” دانلود فایل شنیداری ای هم نشين هم دل وی رهنورد عاشق با جمع می پرستان چون هم پياله گشتی اين رسم رهروی دان وين ركن همرهی ساز با دوستان، وفا و با دشمنان، رفاقت زنجير دشمنی را از پای خود رها كن زنگار كينه ها را از لوح دل …

می نوش و ساز سرکن ادامه »