می ایستم تا مرگ تقدس

“می ایستم تا مرگ تقدس”   به کدامین سو باید رفت؟ آیا فانوس ساحل من را کورسویی هست؟ یا که عقربک ثانیه را سکونی؟ آیا سکوت صبحدم هیاهو بود، آن که پنداشتم آرامشی پس از طوفان است؟ زمین امیدم شخم های کینه ای دیرینه خورده است و بذرهایی که جز هرزگیاه بدی های گذشته در …

می ایستم تا مرگ تقدس ادامه »