من فنا ساقی سلامت

“من فنا ساقی سلامت”   چه شهوارست این جام کرامت سبو هر دم دهد عشق و محبت سلام ای آتش مهر و عطوفت درود ای ساقی لطف و سلامت نگاهم دم به دم در روی مستت دلم هر دم شکسته از سرابت به پندارم شوم هر دم فدایت زبان هر دم کند شکر و ثنایت …

من فنا ساقی سلامت ادامه »