مشق عشق

“مشق عشق”   مشق عشق پاک لیلی می کنم در جنونم شرح هجران می کنم دم به دم از دیدگان خون می چکم غرقه در او اشک هجران می چکم یاد نام ناب لیلی می کنم درد هجرانم دوایی می کنم سوز دل را چاره سازی می کنم مرهمی بر زخم جانم می کنم نقش …

مشق عشق ادامه »