مستی مگر ای خدای بی مثل

“مستی مگر ای خدای بی مثل؟” دریافت فایل شنیداری گویند در این شهر پر از دلقک و تزویر چون مست کنی کیفر تو رنج و عذاب است   گویا که ندانند که در جنّت موعود پاداش، همین شرب مدام و دل مست است   گر مِی زدن ما در این خانه حرام است آنجا که …

مستی مگر ای خدای بی مثل ادامه »