مستان ندا بیامد

“مستان ندا بيامد”   مستان ندا بيامد با جامتان در آييد ساقی درودتان گفت با جام دل بياييد پر خون كنيد دل را در سور او بنوشيد رقصان به ساز عشقش شهر دلی بسازيد يك حلقه از دل و جان جانها به هم بدوزيد با سوز هم بسوزيد با ساز هم برقصيد با زخمه های …

مستان ندا بیامد ادامه »