مرگ

“مرگ”   کودکی در باد می دوید و فریاد می کشید بادبادکم، بادبادکم، بادبادکم رو باد برد اما چه سود که بازی باد این گونه بود لحظه هایی چند گذشت خاطره ی بادبادک چون قطره اشک بر گونه های خاکی او چکید کودکِ کوچک اما به وسعت آسمان بازگشت و در نقش بازی دیگری خزید …

مرگ ادامه »