مات به تاب زلف یار

“مات به تاب زلف یار”   صبر به سان آتشی در طلب وصال یار خامی خشت جان ما پخته کند به شوق یار کوری چشم عاشقان در شرر خیال یار دیده ی جان همی دهد با نظر وفای یار آتش دل درین خیام شعله زده به لطف یار مستی بی حد آمده در طلب لقای …

مات به تاب زلف یار ادامه »