عشق ناب

“عشق ناب”   ما در ره عشق ناب حق مانده ی وصلیم با یاد وصالش همه دم مانده ی فصلیم تقریر به مهرابه و در مایه هم اصلیم تقدیر به هجران و به عشقش چو الستیم در عمق کلامش طرب آسا به نواییم در محفل انسش شهد پرواز بنوشیم در جوش وجودش به تمنا بنشستیم …

عشق ناب ادامه »