عاشقی کن

“عاشقی كن” دانلود فایل شنیداری عاشقی كن تا كه عشق آيد ميان فخر مفروش كه او كند برتر عيان برتری كی جای عشق و عاشقی است؟ عاشقی تقسيم دل با ديگری است برتری دلها ز كينه پر كند عاشقی دلها به هم يكدل كند آنكه گويد راه من ايمان من گو كه عشق است هرچه …

عاشقی کن ادامه »