صدای بلند سکوت

“صدای بلند سکوت“ به خود آمدم دیدم در سکوت تنهایی صدها بار تو را با صدای بلند خوانده ام ترانه هایم تویی نفس هایم تویی زمزمه هایم تویی شب نامه هایم تویی ذکر مداومم تویی در اوج بودنم در بی زمانی ناب و بی مکانی رویاهایم آن گاه که می دانم کیستم و می دانم …

صدای بلند سکوت ادامه »