شیرین و فرهاد درون ما

“شیرین و فرهاد درون ما”   صدای تیشه ی فرهاد بر کوه سخت صدای شیون شیرین میان بند و بست ندای درونی شیرین و فرهاد ماست ندای شکستن چارچوب های ماست   “سید مرتضی موسوی (مهراز)”