ساقی پیمان شکن

“ساقی پیمان شکن”   جام شفابخش یار، روضه ی رضوان ماست نور دل آرای یار، گلبُن بستان ماست صافی زنگار دل، عشق و تمنّای ماست رستن ازین بند عقل، مِهر جهانتاب ماست آتش شمع رخش، اخگر پندار ماست او که در این کاهدان، روشنی جان ماست بخشش بی منّتش، طالع تقدیر ماست زانکه درین مُهر …

ساقی پیمان شکن ادامه »