ساحل و دریا و عشق

“ساحل و دریا و عشق” دریافت فایل شنیداری ای صبا در عشق من آتش فزا درد را درمان نما مرهم فزا   این سخن ها کز دل و جان می زنم باشدم موج خروشان جان فزا   هرچه بر ساحل زنم گوید برو کن مدد تا ره برم موجم فزا   هرچه شوق افزون کنم …

ساحل و دریا و عشق ادامه »