زیبایی را می رقصند

“زیبایی را می رقصند” پیشکش به دختران آزاده، آزاد اندیش، آزادیخواه و هنرمند ایران زمین ای مزوّران دروغ کیش بد هیبت مترسکتان، دیگر شکسته است و حنایتان را رنگی نیست کاسه کوزه هایتان را برگیرید و بروید ای حرامیان راهزن آزادی خمره های شراب عشق، اینجا لبریزند و ترانه های آزادی می سرایند اینجا دخترکان …

زیبایی را می رقصند ادامه »