روزهای پر از عشق و سودا

“روزهای پر از عشق و سودا”   این حس عجیب این روزهای من است روزهای پر از عشق و سودا در این وانفسایی که خواب ابدی، گواراست نمی دانم چیست اما جلوه در جلوه، رخ در رخ مرا به تماشا و حض و پرواز و از آن سو درماندگی بی حد کشانده است و من …

روزهای پر از عشق و سودا ادامه »