دیگر است

“دیگر است” دریافت فایل شنیداری عشقبازی با نگارم دیگر است ناز او هر دم کشیدن دیگر است مستی دُردی رویش دیگر است وان خماریهای کویش دیگر است جان سپردن در فراقش دیگر است شب نخفتن در خیالش دیگر است جام زهرش نوش کردن دیگر است نوش وصلش سرکشیدن دیگر است آن جنون عاشقانش دیگر است …

دیگر است ادامه »