زن، زندگی، آزادی

«زن، زندگی، آزادی» ماه بانوی رویاهادختر ایرانیشهامت انسان را نمادیشجاعت دوران را مثالیگردآفرید افسانه را نشانیای رزم آور آزادیترانه ی زندگیماه بانوی مهرشکوه از خودگذشتگیزن ایرانیبا تو هم آوا فریاد می کنمزن، زندگی، آزادی «سید مرتضی موسوی(مهراز)»