دل دل مکن تهی شو

“دل دل مكن تهی شو”   بيدار شو قلندر شب بار ديگر آمد می دانمت كه گفتم شبگرد مبتلايی من كوچه گرد مستم ای يار با تو هستم دستم بگير و رقص آی كز بی خودی خرابم من، مِی پرستم و بس كز او شوند عاشق كو حالت می است و می‌ آب عشق و …

دل دل مکن تهی شو ادامه »