در کیش و ماتم

“در کیش و ماتم” دریافت فایل شنیداری به حکم عشق در بازی نشستم منِ بی دل به حکمت رخ شکستم   کلاه از سر نهادم در رخ تو چو شاهی بی سپاهم در ره تو   چو سربازی پیاده خسته بی سر نهاده سر به کویت مانده بی سر   تویی بی بی دلبر آتشین …

در کیش و ماتم ادامه »