در وصل تو

“در وصل تو”   همدمی بايد در اين دار فراق همدلی بايد به درد اين فراق عاشقی بايد به عزم كوی يار مطربی بايد به بزم سور يار نه كه در جامش نوای ساز نيست يا كه در سازش شراب ناب نيست بلكه اين رسم ره دلدار ماست اين همان همراهی بيدار ماست سختی و …

در وصل تو ادامه »