دردت را فریادم رفیق

“دردت را فریادم، رفیق” فریاد باید کرد، فریاد شاید بگریی چه سود؟ که نیست گوشی شنوا؟ که نیست هم درد و هم آوا؟ فریاد کن رفیق! که من تو را سراپا گوشم نه به آرزویی که تو نیز، گوش سپاری مرا می خواهم دردی کم کنم، از دردها تا ته سر کشم، فریاد دردت را …

دردت را فریادم رفیق ادامه »