خضر فرخ پی هماره سبز باد

“خضر فرخ پی هماره سبز باد”   ساقيا جامت پر و پيمانه باد بار وصلت عام و بی اندازه باد خانه ی عشقت پر از عشّاق پير مجلس بزمت پر از افسانه باد يار من در گوشه ی ميخانه ها بزم مهرت خرم و فرخنده باد از صفای صوف دلهای خراب خضر فرخ پی هماره …

خضر فرخ پی هماره سبز باد ادامه »