خدا رقص زمان است نه یک نام و نه نامه

“خدا رقص زمان است نه یک نام و نه نامه” دریافت فایل شنیداری از دوری دلبر شده ام پاک شکسته فرتوت ز این عشق، تمامی بشکسته   در هر نفسم یاد هزاران ره بسته هر راه به عمری شده طی طرف نبسته   احساس من مانده شده خسته ی خسته دل در قدمش پاک شده …

خدا رقص زمان است نه یک نام و نه نامه ادامه »