خدا را لحظه لحظه لمس کنیم

“خدا را لحظه لحظه لمس کنیم”   چه بیراه در کتاب و در سراب یا در درون و وهم و خواب خدا را در افلاک جسته ایم لیک او در میان خانه هایمان در لبخند معصوم کودکان در چشم عاشق دختران در مهر بی وصف مادران و کرامت پدری در نهایت نیاز هر روزه بوده …

خدا را لحظه لحظه لمس کنیم ادامه »