خدای خرمم تو هستی

“خدای خرمم تو هستی” دریافت فایل شنیداری سروده ای جان جهان، خرم سرورم تو هستی دلداده ام و خرمی دلم تو هستی سرخ جامه ام و وجود باورم تو هستی شادیست طریق و جام مستیم تو هستی عشق است خدا و چهره ی عشق، تو هستی در دایره ی راز، خدای خرمم تو هستی تو …

خدای خرمم تو هستی ادامه »