جانی بده با جام وصلت

“جانی بده با جام وصلت” دریافت فایل شنیداری دلم قربانی وصل تو گشته خراب روی چون ماه تو گشته   فدای آن دل پر مهر و پاکت بیا جانم فدای عشق پاکت   کدامین درد را درمان کنم یار که هم دردی و هم درمان من یار   دهم هر روز بر این دل امیدی …

جانی بده با جام وصلت ادامه »