جانان خرد خدایا

“جانان خرد خدایا”   در کوی می فروشان ماییم و عشق و مستی یارب به شرب عشقت دیوانه و خماریم ما باده نوش لعلت تو ساقی مدامی در بند ما گره ها لطفت گره گشایی ما یک به یک چو مجنون پیمانه ها شکستیم لیکن تو از صفایت جامی دگر بدادی ما کوه دل بسفتیم …

جانان خرد خدایا ادامه »