تو

“تو”   با تو گم مي شوم در بي کرانه ها با تو پيدا مي شوم در پستوي تنهائيم با تو مي برم از مکان با تو مي رهم از زمان با تو جاودانم بي کران با تو اي ناب ترين عشق با تو اي شادي محض با تو اي طنين رقص با تو اي …

تو ادامه »