تعظیم کنیم به آزادی

“تعظیم کنیم، به آزادی” دانلود فایل شنیداری ای مزوّران دروغ کیش بد هیبت مترسکتان، دیگر شکسته است و حنایتان را رنگی نیست کاسه کوزه هایتان را برگیرید و بروید ای حرامیان راهزن آزادی خمره های شراب عشق، اینجا لبریزند و ترانه های آزادی می سرایند اینجا دخترکان شجاع خردمند نه از حد و شلاّق و …

تعظیم کنیم به آزادی ادامه »