بی خردی مردمان درد جهان است

“بی خردی مردمان درد جهان است” دریافت فایل شنیداری سروده در ترنم حس تو در مشق و نگاهم باران شوی آنگاه که من تشنه ترینم   جانم شوی آن روز که در مرگ و خزانم خون شوی به رگها و سراپای وجودم   در عمق نهان در دل من خنده و عشقی فریاد پر از …

بی خردی مردمان درد جهان است ادامه »