بیا در این سفر با ما تو همدل

“بیا در این سفر با ما تو همدل” دریافت فایل شنیداری مرا یاری بُوَد دردانه ی دل که چشمانش بُوَد خمخانه ی دل   خدای عشق من جانانه ی من شده همراز و هم پیمانه ی دل   به شُرب عشق او بیدار و آگاه منم هشیار و هر دم مست بیدل   به هر …

بیا در این سفر با ما تو همدل ادامه »