بوم گردآفرید و پروین

سروده ی بوم گردآفرید و پروین