به همراهی این عشق رها شو

“به همراهی این عشق رها شو” دریافت فایل شنیداری سروده لیلی ز چه رو دوری و هجران بگزیدی؟ دل را بشکستی و ز من راه گسستی؟   همراه تو بودم به تو جانم بسپردم آیا تو ندیدی که ز هر نام گذشتم؟   در پای تو افتاده و در دام تو خندان کس دیده چنین …

به همراهی این عشق رها شو ادامه »