به عشق توام پابرجا

“به عشق توام پابرجا“ صفای نگاهش روح بخش جهان است خود نمی داند ترانه های صدایش آرامش جان است با من سکوت می کند شادی لبخندش نقش بهشت است بهشت را در خود نمی بیند به هر سو، اسیرم به تاب گیسویش حجاب بر نمی گیرد، زلف نمی گشاید بر کمان ابروان نگارم مانده ا …

به عشق توام پابرجا ادامه »