ای یار

“ای یار” دریافت فایل شنیداری دلسوخته ام از خَم ابروی تو ای یار پر سوخته ام از گل رخسار تو ای یار   جانا به سر شوق به کوی تو بیایم من سوخته ام ز تاب گیسوی تو ای یار   دلداده ترینم به این راه پر از خون دلخسته ترینم به نقش رخت ای …

ای یار ادامه »