ای همه خوبی و پاکی

“ای همه خوبی و پاكی”   دستان مهربانت كوتاهترين روايت پاكی و زيبايی گلی است كه در امتداد ساقه ی نگاهت می رويد گل خنده های كوتاهت نقا شی های آبرنگی كه هر لحظه رنگ می بازد خشونت را در باغ وجود تو راهی نيست حتی “فرياد” به جرم سختی در تو ندميده است مويت، …

ای همه خوبی و پاکی ادامه »