ای ساقی بی مثل

“ای ساقی بی مثل” دریافت فایل شنیداری مستانه ترینم چو پروانه ی عاشق ای آتش تو بر رخ من قبله ی جانان   ای لیلی من در ره تو سوزم و آیم جانا به سر اندیشه ندارم به ره تو   این قصه کجا بود که من دانم و خوانم؟ هر بار که خوانم دل …

ای ساقی بی مثل ادامه »