ای خدا ای نازنین ای یار ما

“ای خدا ای نازنین ای یار ما”   ای خدا ای آتشی بگرفته در جان های ما ای خدا ای عشق و جان افزای ما ای خدا ای اولین و آخرین مأوای ما ای خدا ای جنت المأوای ما ای خدا ای یاد تو آرام ما ای خدا ای نور تو معنای ما ای خدا …

ای خدا ای نازنین ای یار ما ادامه »