آن کیست؟

“آن کیست؟”   آن کیست که در آتش ناهید نسوزد؟ وان کیست که در حجره ی خورشید نجوشد؟ دل های پرستنده و خورشید نگاهش آن کیست که در مأمن جاوید نیاید؟ دریای گناه و دل مستانه ی عاشق آن کیست که نومید ز درگاه برآید؟ هر قطره ی این خون که به صد توبه نشیند …

آن کیست؟ ادامه »