آخرین نگاه

“آخرین نگاه”   چه حکایتیست در آخرین نگاه؟ نگاه پنهان من در نگاه لرزان تو هویداست! و نگاه لرزان تو در نگاه پنهان من چو دریایی و قصه ی قوهای سپید بر بلندای آسمان ابری آن پرواز رهنوردان عشق را مانَد که دل سپرده بودند و می رفتند غنچه های نورسیده ی یاس و سوسن …

آخرین نگاه ادامه »